Tavoitteet:

•  opetusväline ammattikorkeakouluille •  opettajille helppokäyttöinen koulutusväline •  graafisella käyttöliittymällä toimiva tietoko- neavusteinen malli Soveltuvuusaiheet: •  laskentatoimi •  markkinointi •  tuotekehitys •  ympäristöjohtaminen Mallin kuvailu Diaper Ltd kilpailee mallinnetuilla markkinoil- la kahden muun yrityksen kanssa. Pienryhmät työskentelevät omatoimisesti ja it- senäisesti  tietokoneen  avulla  tehden  yritystä koskevia päätöksiä. Ryhmä suunnittelee yrityk- sen markkinointia, tuotantoa ja rahoitusta. Eri- tyisenä haasteena on kehittää yritykselle uusi Eco-vaippa. Tuotantoprofiilin valintaongelmaan käytetään Eco-kompassia, jonka avulla pyritään huomioi- maan tuotannon ympäristövaikutukset parhaal- la mahdollisella tavalla. Työskentely tapahtuu graafisten käyttöliittymi- en, valmiiden budjettipohjien ja ohjeiden avul- la, Kaikki toimintaan liittyvät tiedot on löydet- tävissä mallista. Edistymistä seurataan tulosraporttien ja grafii- kan avulla. Raportit ovat markkinontiraportti, tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma, tuotan- toraportti, varastoraportti ja ympäristöraportti. Kahdenkymmenen graafisen kuvan avulla ryh- mät voivat raportoida omia toimenpiteitään eri vuosien aikana. Harjoituksen vetäjä seuraa yritysten työskente- lyä raporttien välityksellä ja ryhmien välistä työskentelyä voi verrata saavutetun kannatta- vuuden avulla. Laitevaatimukset: •  Windows 95/ tai 98 tai NT •  Budjetti suunnitellaan Excel-taulukkoon •  Ohjelmisto toimitetaan disketteinä, CD-levynä - tai verkkosiirrolla. Hinta: Hinta riippuu hankittavien lisenssien määrästä: - 1 kpl 660 euro - 2 kpl 960 euro - 3 kpl 1.260 euro - 4 kpl 1.560 euro - 5 kpl 1.860 euro - 6 kpl 2.060 euro jolloin viiden lisenssin jälkeen hinta on 200 euroa/lisenssi. Esim. - 10 lisenssin hinnaksi tulee  2.860 euroa - 20 lisenssin hinnaksi tulee  4.860 euroa Hintoihin lisätään ALV  22 %. Käyttäjiä: Malli on opetuskäytössä mm. seuraavassa oppilaitoksessa,  josta  voi  tiedustella   käyttökokemuksia Lahden Ammattikorkeakoulu Liiketalouden laitos TTL Sakari Kuvaja puhelin (03) 828 2618, 050 502 0632 - email: sakari.kuvaja@lpt.fi Markkinointi: Markkinamix Oy Mannerheimintie 76 C 00250 Helsinki Tj. Jorma Huhtala p.0400-311008 - email: jorma.huhtala@markkinamix.inet.fi
( KLIKKAA KUVAAN )